Punch, Coronations Tubos

CHF165.00
Packaging
Quantity

Box code:
EOL JUL 20
Length: 12.9 cm
Diameter: 1.86 cm

Punch
360

Data sheet

Module
Petit Corona