Hoyo de Monterrey, Hoyo du Depute

CHF7.20
Packaging
Quantity

Box code:

Length: 11cm
Diameter: 1.5cm

PCE_221

Data sheet

Module
Tres Petit Coronas